Krajský soud v Ostravě hledá pro svoji pobočku v Olomouci nové přísedící. Aktuálně potřebuje zhruba padesát lidí, kteří musí splnit zákonem stanovené náležitosti.

„Podle zákona o soudech a soudcích může být přísedícím státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením do funkce přísedícího krajského soudu“, uvedl Luděk Niče, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Olomouckého kraje.

Zvláštní právní předpis dále stanoví další předpoklady pro ustanovení přísedícím. Jedná se o zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů – tzv. lustrační zákon. Zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.

Výše náhrad za výkon funkce se řídí příslušnou vyhláškou. Obecně lze konstatovat, že za den u soudu obdrží přísedící od státu paušální částku 150 korun, prokázané cestovní náhrady, stravné, případně ušlý výdělek. Při stanovení počtu přísedících se přihlíží k tomu, aby nezasedali zpravidla více než 20 kalendářních dnů v roce.

Zájemci mohou své žádosti a vyplněné formuláře zasílat kanceláři hejtmana. Údaje budou následně po dohodě při osobním setkání ověřeny dle platného občanského průkazu žadatele. Příslušné formuláře najdou žadatelé přímo pod tímto textem, potřeba je doložit zmíněné lustrační osvědčení a také aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc), který si nechá žadatel vyhotovit na vlastní náklady.

Po doručení řádně vyplněných formulářů (osobně na podatelnu úřadu/poštou na kancelář hejtmana) si krajský úřad vyžádá zprávu o bezúhonnosti kandidáta z místa jeho trvalého bydliště a poté budou podkladové materiály předloženy krajskému soudu k vyjádření. Následně, je-li vydáno kladné vyjádření a návrh je podpořen členem zastupitelstva kraje, bude zpracován materiál k volbě přísedících krajského soudu, který bude projednán v orgánech kraje.

Vhodné aspiranty volí na dobu 4 let krajské zastupitelstvo na návrh člena zastupitelstva kraje. Přísedícím krajského soudu se kandidát stane až po složení slibu, jehož složení a přidělení k soudci je už v kompetenci krajského soudu.

„Přísedící je většinou prvotřídní odborník, a hlavně člověk s vysokým morálním kreditem. Z vlastní zkušenosti vím, že takových lidí máme v regionu dost a budu rád, pokud se krajskému soudu stanou oporou,“ dodal Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Bližší informace získají zájemci také na telefonním čísle 585 508 804 a e-mailu l.nice@olkraj.cz.

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..