Programové prohlášení RADY MĚSTA PŘEROVA pro volební období let 2018 až 2022 schválila včera rada města. Dnes, v pátek 30. listopadu, seznámili zástupci města se svými plány novináře na tiskové konferenci.

Programové prohlášení Rady města Přerova 2018 – 2022

PREAMBULE

Na základě mandátu občanů, získaného ve volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2018, volební Hnutí ANO 2011, volební strana ODS a volební koalice KDU-ČSL a TOP09, vědomy si své odpovědnosti za další udržitelný rozvoj města Přerova i odpovědnosti vůči občanům, vydávají toto programové prohlášení rady města Přerova. 

Při tvorbě společného programového prohlášení všechna tři volební uskupení vycházela z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce, s cílem dodržovat koncepční přístup k rozvoji města ve všech oblastech, zajistit občanům dobře fungující město, zachovat kvalitu životní úrovně a dále vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací.

Programové prohlášení v bodech popisuje základní vize a představy o budoucím fungování města Přerova a jeho rozvoji v následujících oblastech:

Oblast strategie a rozvoje

 • nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji města ve všech oblastech
 • rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení – základ celkového rozvoje města
 • podpora vybudování strategických průmyslových zón jako zdroj hospodářského rozvoje a tvorby pracovních míst
 • maximální spolupráce s Olomouckým krajem, vládou i orgány státní správy
 • nastavení strategie pro nakládání s odpady, s cílem udržet přijatelnou cenu tepla a poplatku za komunální odpad
 • pokračování v regeneraci panelových sídlišť
 • podpora rozvoje místních částí města ve spolupráci s místními výbory a výborem zastupitelstva

Oblast hospodaření

 • snížení úvěrové zadluženosti bez výrazných dopadů na investice a grantovou politiku
 • rozhodování s péčí řádného hospodáře za svěřený majetek včetně městských společností
 • revize stavu městského majetku a prodej zbytného majetku města
 • využívání národních i evropských dotačních titulů pro rozvoj města

Oblast dopravy

 • pokračování spolupráce města s ŘSD a Olomouckým krajem v oblasti koordinace projektů dopravní infrastruktury
 • údržba a oprava chodníků a místních komunikací
 • zpracování nové koncepce parkování s důrazem na zvýšení počtu parkovacích míst
 • rozšíření sítě cyklostezek na území města Přerova budovaných s využitím dotačních titulů
 • podpora budování dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrická jízdní kola
 • koordinace dopravních stavebních prací ve městě

Oblast komunikace s občany – transparentní radnice

 • pravidelné setkávání s občany a podnikateli města, pořádání kulatých stolů a veřejných slyšení
 • aktuální informování občanů o plánovaných uzavírkách, opravách a stavbách ve městě
 • posílení on-line komunikace s občany

Oblast veřejného pořádku a městské policie

 • aktivní podpora bezpečnostních opatření v krizových místech města
 • restrukturalizace práce městské policie a posílení pochůzkové činnosti
 • rozvoj projektů prevence kriminality a protidrogové prevence
 • snižování počtu ubytoven a počtu v nich ubytovaných osob

Oblast veřejného prostoru a životního prostředí

 • ochrana a podpora výjimečných přírodních zón v Přerově
 • kultivace a revitalizace významných městských lokalit
 • pokračování spolupráce s Povodím Moravy v přípravě protipovodňových opatření
 • zahájení nové etapy budování kompostárny biologicky rozložitelného komunálního odpadu v areálu skládky Žeravice
 • zlepšení mikroklimatu v městských ulicích a náměstích vysázením více stromů
 • ochrana a obnova kulturního dědictví historického města Přerova
 • pokrytí míst setkávání signálem wi-fi

Oblast sociálních služeb a zdravotní péče

 • rekonstrukce hotelu Strojař za účelem dostupného bydlení pro seniory a mladé, začínající rodiny
 • navýšení počtu míst v domově pro seniory výstavbou nového pavilonu G
 • zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory – denní stacionáře, terénní péče, sociálně aktivizační programy, mobilní / domácí tísňová péče atd.
 • podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v součinnosti s městskými společnostmi
 • podpora rodin poskytující svým handicapovaným rodinným příslušníkům péči v přirozeném prostředí
 • posílení pracoviště krajské zdravotnické záchranné služby o další sanitní vůz

Oblast vzdělání a školství

 • vytvoření nové koncepce v oblasti školství pro léta 2019-2024 na území města Přerova
 • zlepšení technických a materiálních podmínek v ZŠ, MŠ a zařízeních školního stravování
 • postupná rekonstrukce školních hřišť (ZŠ Za mlýnem, ZŠ U tenisu, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Němcové)
 • organizační a administrativní podpora škol v čerpání peněz z národních a evropských zdrojů
 • podpora výuky přírodních věd a polytechnického vzdělávání na základních školách
 • vytváření podmínek pro zvyšování kvality i nabídky školního stravování
 • podpora zřízení vyšší odborné školy zdravotnické na území města
 • zapojení škol, přirozených míst setkávání, do městských aktivit
 • umístění nové knihovny

Oblast sportu, kultury a volného času

 • vytvoření nové strategie správy a optimalizace využití městských sportovišť
 • navýšení peněz určených pro grantové programy pro sport, kulturu a volný čas
 • vybudování městské víceúčelové haly pro kulturu a sport
 • podpora lidové kultury a komunitních občanských aktivit
 • podpora cestovního ruchu a turisticky výjimečných lokalit

Zdroj: www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..