Město Přerov má v současné době v různých fázích rozděláno 39 stavebních akcí nad půl milionu korun, které v součtu přijdou přibližně na 350 milionů. Radní města vzali na červencové radě na vědomí soupis těchto akcí.

 

 • Oprava komunikace – ulice Kratochvílova

Předmětem je oprava silnice ze žulových kostek v délce 362 metrů, spočívající v odstranění stávající žulové dlažby a zpětném zadláždění do cementové malty. Rozpočet na akci je 3 miliony 400 tisíc korun.

 • Most přes Olešnici – ulice Pod Lesem, Žeravice

Nosná konstrukce mostu – širokého 7 metrů a dlouhého 18 metrů – je ve špatném stavu. Proto je třeba most, který pochází z první poloviny 20. století, vyměnit za nový. Předpokládaná hodnota stavebních prací činí asi 8,5 milionu korun.

 • Oprava komunikace – ulice Pod Valy

Oprava 265 metrů dlouhého úseku silnice spočívala ve vyfrézování stávajícího povrchu, zhotovení jednořádku ze žulové kostky a zhotovení nového asfaltobetonového krytu. Rozpočet na akci je 3 miliony 900 tisíc korun. Stavba je ukončena.

 • Rekonstrukce komunikace – ulice U Parku, Lověšice

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice, která je dlouhodobě ve špatném stavu. Rozpočet se vyšplhal na 4 miliony korun.

 • Rekonstrukce chodníku – ulice gen. Janouška

Jedná se o chodník podél levé jednosměrné vozovky v ulici generála Janouška – konkrétně jde o úsek od chodníku v ulici Želatovská až po chodník v ulici Dvořákova. Rozpočtové náklady jsou odhadovány ve výši 3 milionů 800 tisíc korun.

 • Rekonstrukce chodníku – ulice Nová a Martinská, Henčlov

V rámci revitalizace bude odstraněn stávající chodník, provedena výměna silničních obrub, následně zhotoveny nové konstrukční vrstvy a položen nový povrch ze zámkové dlažby. Realizační náklady akce jsou 2 miliony 433 tisíc korun.

 • Demolice domu – ulice Kojetínská 1831

Demolice řadového bytového domu – zděné třípatrové stavby, která byla neobydlená. Celkové náklady jsou 7 milionů 100 tisíc korun. Na spolufinancování bylo využito dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, určeného na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – a byla získána dotace ve výši 80 % z uznatelných nákladů.

 • Parkoviště u Meopty – ulice Kabelíkova

Předmětem projektu je výstavba parkoviště v ulici Kabelíkova, které má mít kapacitu 93 míst. Realizační náklady akce jsou 7 milionů 200 tisíc korun, v ceně je i nové veřejné osvětlení a sadové úpravy.

 • Točna městské autobusové dopravy v Lýskách

Navržená točna navazuje na účelovou komunikaci, která je dále napojena na silnici I/47. Točna bude využívána linkami městské autobusové dopravy. Rozpočet na akci je 1 milion 177 tisíc korun.

 • Rekonstrukce chodníku – ulice Seifertova

Obsahem projektu je nový návrh konstrukce 600 metrů dlouhého chodníku. Jsou tu navrženy úpravy pro osoby se sníženou možností pohybu – umožněno bude bezbariérové využívání chodníku. Rozpočet na akci je 4 miliony 650 tisíc korun.

 • Rekonstrukce chodníku – ulice Alšova

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v délce zhruba 290 metrů po pravé straně komunikace – ve směru k ulici Petřivalského. Rozpočet na akci je 2 miliony 50 tisíc korun.

 • Rekonstrukce chodníku – ulice U Rybníka

V rámci oprav bude chodník změněn na společnou stezku pro cyklisty a chodce. Chodníky jsou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, případně jsou provedeny malé korekce ve směrovém řešení a šířkovém uspořádání. Rozpočet na akci je 1 milion 700 tisíc korun.

 • Regenerace sídliště Předmostí – 12. etapa

Dvanáctá etapa regenerace sídliště Předmostí se skládala ze dvou částí. První byla úprava vstupního prostoru hřbitova v ulici Prostějovská. Druhý projekt řešil parkové úpravy prostoru v ulici Prostějovská – s přemístěním památníku Mistra Jana Husa. Celková cena je 5 milionů 800 tisíc korun.

 • Stavební úpravy kina Hvězda – vzduchotechnika

Jednalo se o celkovou opravu (náhradu) části vzduchotechniky kinosálu, spojené s její modernizací. Oprava se týká takřka výhradně zařízení uvnitř strojovny.  Cena investice je 2 miliony 500 tisíc korun.

 • Revitalizace parku Fr. Rasche

Předmětem byla oprava zpevněných ploch a chodníků – včetně výměny stávajícího mobiliáře a rekonstrukce a rozšíření kontejnerového stání na tříděný odpad. V rámci revitalizace byly dosazeny alejové stromy. Stavba je ukončena, cena je 2 miliony 720 tisíc korun.

 • Mosty přes tratě SŽDC – ulice Dluhonská

Jedná se o výstavbu dvou na sebe navazujících mostních objektů, které nahradily mosty v havarijním stavu. Součástí stavby jsou i úpravy přístupových komunikací k mostním objektům. Stavba přijde město Přerov na 90 milionů korun včetně DPH, z toho Státní fond dopravní infrastruktury zaplatí 78 milionů 721 tisíc korun.

 • Zateplení Domu s pečovatelskou službou – U Žebračky 18

Jedná se o zateplení, kompletní výměnu okenních a dveřních výplní, výměnu klempířských a zámečnických prvků. Na tuto akci byla přiznána dotace ve výši 8 milionů 946 tisíc korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Rozpočet na akci je 18 milionů.

 • Cyklostezka a chodník – Velká Dlážka

Stavba řeší úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky. Šířka nové cyklostezky je 2 až 2,5 metru a je navržena jako obousměrná. Na tuto akci je požádáno o státní dotaci – a ta může dosáhnout až 90 % uznatelných nákladů. Stavba je ukončena, cena investice je 6 milionů 171 tisíc korun.

 • Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody na koupališti v Penčicích

Předmětem akce je doplnění technologie pro bazén na letním koupališti. Stávající zařízení úpravny vody bylo nahrazeno novým zařízením o požadovaném výkonu čerpadla 300 m3/h, a o nové pískové filtry o filtrační rychlosti 30 m3/h/m2. Rozpočet na akci je 3 miliony 100 tisíc korun. Stavba je ukončena.

 • Modernizace ZŠ Za Mlýnem

Dokumentace řeší modernizaci učebny zeměpisu – formou nových zařizovacích předmětů. Dále pak řeší výstavbu výukového altánu na dvoře školy, s tím souvisí i nové předláždění stávajících zpevněných ploch u tohoto altánu. Přestavěny budou i toalety. Škola získá rovněž internetovou konektivitu všech učeben. Rozpočet na akci je 8 milionů 400 tisíc korun, byla na ni získána dotace.

 • Modernizace ZŠ Svisle  

Dokumentace řeší modernizaci některých učeben – formou nových zařizovacích předmětů, dále pak výstavbu otevíratelného altánu na dvoře školy a předláždění plochy před tímto altánem. Budou tu rovněž instalovány 2 nové lampy veřejného osvětlení, vedle lamp bude přesunuto na zelenou plochu stávající sousoší. Své místo tu bude mít nová pojízdná schodišťová plošina. Škola získá rovněž internetovou konektivitu všech učeben. Rozpočet na akci je 12 milionů 700 tisíc korun, byla na ni získána dotace.

 • Modernizace ZŠ Hranická

Předmětem projektu je modernizace vybraných učeben – a to formou nových zařizovacích předmětů, výstavbu výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým předlážděním stávajících zpevněných ploch. Na centrálním dvoře bude nová lampa. Vyměněna bude rovněž stávající krytá zvedací plošina. Dojde k rozdělení hospodářského a herního dvora a jako plot tu bude postavena nová gabionová stěna. Ve škole bude vybudováno nové WC. Škola získá rovněž internetovou konektivitu všech učeben. Rozpočet na akci je 16 milionů, byla na ni získána dotace.

 • Oprava chodníku – tř. 17. listopadu

Stávající zpevněné plochy jsou řešeny jako chodník (pruh pro chodce) spolu s cyklostezkou (pruh pro cyklisty). Jsou provedeny z litého asfaltu, pouze v okolí marketu Tesco je povrch tvořen ze zámkové dlažby. Rozpočet na akci je 4 miliony 600 tisíc korun.

 • Rekonstrukce chodníku – ulice U Letiště, Henčlov

Jedná se o výstavbu nového chodníku v délce přibližně 360 metrů. Ulice U Letiště se nachází v jižní části Henčlova a je vedena podél silnice II/434. Chodník byl navržen jako jednopruhový s bezpečnostním odstupem od pozemní komunikace. Stál 1 milion 400 tisíc korun, stavba je dokončena.

 • Rekonstrukce chodníku – ulice Tršická, Penčice

Jedná se o opravu 136 metrů dlouhého úseku chodníku, který se nachází po levé straně krajské silnice II/436 (ulice Tršická) – a to od křižovatky se silnicí III/4365 (ulice Lipňanská) až po sjezd u domu č. 39. Rozpočet na akci je 700 tisíc korun.

 • Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7a

Jde o rekonstrukci a výměnu rozvodů vody (včetně požární vody) a kanalizace, které jsou v havarijním stavu. Oprava zahrnuje také nutné stavební úpravy hygienických zařízení pro personál. Rozpočet na akci je 4 miliony 500 tisíc korun.

 • Mimoúrovňové křížení Předmostí – cyklostezka

Předmětem projektu „mimoúrovňové křížení“, který připravuje Ředitelství silnic a dálnic, je realizace stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí. Na žádost města Přerova bylo do této stavby zařazeno i vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ulici Polní – tu by mělo hradit město. Rozpočet na akci je 7 milionů 200 tisíc korun.

 • Zateplení obvodového pláště Domu s Pečovatelskou službou Trávník

Jedná se o zateplení objektu, výměnu 4 oken, vstupních dveří, statického zajištění panelů, výměnu klempířských prvků a rozšíření lodžií. Na spolufinancování akce bylo požádáno o dotaci. Rozpočet na akci je 16 milionů korun.

 • Modernizace ZŠ U Tenisu

Jedná se o modernizaci odborných učeben fyziky a dílen, zajištění bezbariérového vstupu do stávajícího objektu školy, úprava zpevněných ploch před hlavním vstupem do objektu. Škola získá rovněž internetovou konektivitu všech učeben. Rozpočet na akci je 11 milionů 741 tisíc korun, byla na ni získána dotace.

 • Modernizace ZŠ Želatovská  

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu a bezbariérové řešení vstupu do školy. Rozpočtové náklady na realizaci tohoto bočního vstupu jsou 2 miliony korun.

 • Modernizace ZŠ B. Němcové

Modernizace spočívá v rekonstrukci odborných učeben a bezbariérové úpravy objektu. Projekt řeší i vnitřní elektroinstalace a napojení plošiny pro umožnění přístupu lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Škola získá rovněž internetovou konektivitu všech učeben. Rozpočtové náklady činí 9 milionů 632 tisíc korun, na akci byla získána dotace.

 • Modernizace ZŠ Velká Dlážka

Jde o rekonstrukci odborných učeben a o bezbariérové úpravy vstupu do objektu. Dojde k vybudování multimediální učebny ze tří kabinetů – vybouráním dvou příček mezi nimi. V rámci modernizace bude provedena nová elektroinstalace. Škola získá rovněž internetovou konektivitu všech učeben. Rozpočet na akci je 12 milionů 700 tisíc korun, byla na ni získána dotace.

 • Hokejbalové hřiště v ZŠ Želatovská

Předmětem stavby je vybudování nového hokejbalového hřiště v areálu školy – na ploše stávající zahrady, která není využívána pro sportovní účely. Předpokládané náklady se vyšplhaly na částku 4 miliony 700 tisíc korun.

 • Rekonstrukce rozvodů topení, vody a odpadů v ZŠ Trávník

Komplexní rekonstrukce vnitřních rozvodů ústředního vytápění, rozvodů vody a rozvodů odpadů – včetně nových zařizovacích předmětů – bude stát 18 milionů 450 tisíc korun.

 • Rozšíření veřejného osvětlení – třída 17. listopadu

Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení podél chodníku a cyklostezky mezi bytovými domy č. 10 a 38. Rozpočet na akci je 780 tisíc korun. Stavba je ukončena.

 • Protipožární zabezpečení Městského domu

Protipožární zabezpečení spočívá ve výměně protipožárních dveří, a dále ve výměně stávajícího systému elektrické požární signalizace. Součástí jsou i stavebně technická opatření. Předpokládané náklady činí 2 miliony 900 tisíc korun.

 • Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem

Rekonstrukce spočívá v opravě a částečně údržbě stávajících sportovišť školního hřiště. Stavba je členěna na tyto objekty: tenisové kurty, atletická dráha, prvky hřiště pro malou kopanou, sektor skoku do dálky, dětské hřiště pro školní družinu, drobné stavební objekty (objekt údržby a skladu a přístřešek). Do stavební akce patří i chodníky, zpevněné plochy, úprava vstupu do tělocvičny, oplocení areálu, obnova zelených ploch, sadové úpravy, areálový rozvod závlahové vody. Předpokládané náklady jsou 17 milionů korun.

 • Opravy lesních cest ve Svrčově

Předmětem projektu je rekonstrukce lesní cesty zvané Hraběcí. Stávající povrch je ve špatném technickém stavu, proto bude provedena rekonstrukce lesní cesty s novým povrchem z penetračního makadamu. Současně budou rekonstruovány hospodářské sjezdy a plochy určené pro skladování a odvoz dřeva. Předpokládané náklady jsou 12 milionů 200 tisíc korun.

 • Energetická opatření v budově Palackého 25

Předmětem zakázky je výměna 189 oken a výměna klempířských prvků v budově, ve které nyní sídlí Vysoká škola logistiky. Rozpočet na akci je 9 milionů 800 tisíc korun.

 

zdroj:www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..