Plánovaný areál „Svět lovců mamutů“ (areál Mamutov)  v Přerově – Předmostí nabídne návštěvníkům všech věkových kategorií na ploše přibližně 7 hektarů možnost poznání pravěké i nedávné historie regionu, odpočinek při ochutnávání „pravěkých“ pokrmů i zábavu a sport v atraktivní krajině.

Celé území je rozděleno na tři základní celky: parkoviště s kapacitou 219 stání osobních vozů a dvě autobusová stání, bezplatně přístupný Park doby ledové s výběhy pro zvířata  a placenou část expozice Osadu lovců mamutů. Ve vstupním objektu, jehož součástí je i rozhledna, pak bude celoročně otevřená kavárna s dětským koutkem.

V současné době jsou připraveny podklady pro územní rozhodnutí.

 

mamutov-img

 

ikona souboruSvět lovců mamutů – studie (PDF 27MB)


 

Areál „Mamutov“

VIZE AREÁLU MAMUTOV V PŘEDMOSTÍ

Mamutov je turisticky atraktivní víceúčelové zařízení rozkládající se v okolí archeologické lokality Hradisko v Předmostí. Originálním způsobem návštěvníkům všech věkových kategorií celoročně umožňuje poznání místní historie (zejména období lovců mamutů), sportovní vyžití i pasivní odpočinek. Místním obyvatelům slouží jako netradiční městský park.

mamutov_mapaZhruba šestihektarový areál v maximální míře využívá původní terén a porosty, citlivě doplněné přírodě blízkými parkovými úpravami. Provedení veškerých stavebních objektů a doplňků, mezi kterými nechybí modely pravěkých zvířat v životní velikosti, prehistorické obydlí, rozhledna, objekt pro výukové programy a zájmovou činnost, sportoviště pro malé i velké či zábavní atrakce pro celou rodinu, navozuje iluzi původní krajiny a připomíná způsob života pravěkého člověka.

Vstup do oploceného areálu je zdarma, pouze vybrané služby jsou zde poskytovány za úplatu. K dispozici je hygienické zařízení a občerstvení. V těsné blízkosti je dostatek parkovacích míst pro osobní automobily i autobusy. V nočních hodinách je areál uzavřen a střežen. Komplexní údržbu a provoz areálu zajišťuje správce Památníku lovců mamutů a infocentra. Zaměstnanec správcovské organizace je v areálu denně přítomen.

 

Výsledky veřejného projednání zadání na vybudování víceúčelového areálu Mamutov v Předmostí (12.12.2007, 13.3.2008)

Na 1. veřejném projednávání 12.12.2007 se účastníci shodli na základních tezích:

 • „Mamutov“ připomíná a propaguje zejména pravěkou historii Předmostí;
 • „Mamutov“ je z hlediska atraktivity a návštěvnosti dominantním prvkem projektu Předmostím až do pravěku;
 • „Mamutov“ je situován severně od stávajícího sídliště Předmostí (lokalita Hradisko a okolí);
 • „Mamutov“ nabízí poznání i zábavu;
 • „Mamutov“ je originální,

a dále se věnovali následujícím otázkám, na základě kterých bude zformulována reálná a zároveň ambiciózní vize:

 1. Co bude areál „Mamutov“ nabízet návštěvníkovi?mamutov
 2. Pro koho je areál určen?
 3. Je navrhovaná lokalita vhodná (ano-ne) a proč?
 4. Jakou by měl mít areál rozlohu (optimální, minimální)?
 5. Jak bude areál přístupný?
 6. Kdo a jak se bude podílet na vybudování areálu?
 7. Kdo a jak bude areál provozovat a spravovat?
 8. Jak se bude areál jmenovat?

Veřejnost byla seznámena s možností vyjádřit se k výsledkům 1. kola projednávání (do konce února 2008) prostřednictvím:

 • internetových stránek města
 • Kabelové televize Přerov (upoutávky v rámci zpravodajství, infotext)
 • Přerovských listů
 • Nového Přerovska (2x placená inzerce)
 • e-mailů (základní a střední školy, orgány města, členové zastupitelstva).

2. kolo veřejného projednávání se uskutečnilo 13.3.2008. Diskutovány byly sporné body, náměty, které obdržel odbor ŽP od prvního projednávání a nové náměty. Byly dohodnuty nejdůležitější údaje (vlastnosti), které by měla obsahovat vize Mamutova (dále jsou v textu označeny žlutě).

1. otázka: Co bude „Mamutov“ nabízet návštěvníkovi?

 • „program“ areálu bude využívat světové proslulosti archeologického naleziště v Předmostí – bude mít funkci propagační a osvětovou. Propagovat bude zejména období „lovců mamutů“ (fauna, způsob života člověka), ale nemělo by se zapomenout i na další historická období, která jsou nálezy z této lokality dokladována. Informace budou poskytovány interaktivní formou
 • v rovnováze se „seriózní“ funkcí osvětovou bude areál nabízet dostatek zábavy a možností odpočinku – aktivního (sport a hry) i pasivního (posezení v parku) pro různé věkové skupiny návštěvníků. Nutno zohlednit blízkost obytné zástavby (neobtěžovat obyvatele hlukem)
 • areál bude v maximální míře využívat stávající přirozené podmínky – terénní modelaci, vegetaci (zbytečně nebudovat umělý a stavebně nákladný objekt se zpevněnými komunikacemi, pravidelnými sadovými úpravami, „tuctovým“ mobiliářem a kýčovitými atrakcemi) – vytvořit „iluzi původní krajiny“ (přírodě blízké parkové úpravy)
 • v nezbytné míře bude areál poskytovat další doprovodné služby (parkování, drobné občerstvení, sociální zařízení)
 • v zadání počítat s vyčleněním prostoru pro komunitní činnost (resp. organizovanou zájmovou činnost) a prostoru pro komerční využití (např. stánky se suvenýry) – tyto se budou vyvíjet postupně dle zájmu a praktických zkušeností s provozem

Střetly se dva názory:

1. areál koncipovat mj. tak, aby umožňoval (např. školním exkurzím v rámci doplňkové výuky) „procházku po časové přímce“ (Předmostím až do pravěku) – zastavení v různých, v Předmostí doložených, historických obdobích

2. jednoznačně dominantní je období „lovce mamutů“ – obydlí, způsob života, loviště, fauna; ostatní období připomenout jen okrajově

K tomu bylo dohodnuto:

prezentace pozdějších historických období pouze v rámci výukového objektu, vč. aktualit z archeologie (panely, vitríny) + prezentace v autentických místech nálezů (v rámci sídliště mimo areál Mamutova)

Konkrétní návrhy:

 • modely pravěkých zvířat v reálném měřítku; dominantní mamut u vstupu – socha mamuta velikosti odpovídající nedávnému unikátnímu nálezu klu
 • model pravěkého příbytku s možností něco si vyrobit či uvařit na funkčním ohništi (ukázka dobových dovedností a způsobu života)
 • prezentace aktuálních archeologických nálezů v lokalitě (případně kopií)
 • sportoviště typu překážková dráha, lanové centrum; druhy sportu budou korespondovat s dovednostmi a způsobem života pravěkého člověka („ulov si mamuta“, „medvědobijec“), tedy ne např. cyklotrial
 • hrací prvky (prolézačky, skluzavky) připomínající pravěká zvířata; pískoviště pro „mladé archeology“ – veškeré sportovní a hrací prvky budou z přírodních materiálů
 • jednoduché výukové objekty (pro využití i za nepříznivého počasí)
 • elektronický infokiosek, využití audiovizuální techniky, projekce filmů ze života v pravěku (pro tento účel vyrobených animovaných, případně využít existujících)
 • rozhledna na Hradisku do výše původního vápencového útvaru, případně palisády – „TRÓJSKÝ MAMUT“ – zároveň dálkový poutač (místo velkoplošné reklamy)
 • obnovit původní minerální pramen
 • výběh se zubrem (zubry) – varování: velmi drahé (krmení, stálá péče) a nebezpečné (nevypočítatelné zvíře)
 • stavby z nepálené hlíny jako připomínka nedávné historie lokality. Kromě toho objevené pozůstatky zvířat a pravěkých lidí po tisíciletí chránila spraš (jílovitá hlína)
 • připomenutí tvaru a výšky původního terénu (před těžbou hlíny a vápence) – př. značka na nejbližším paneláku, počítačová animace apod.
 • využití částečně odkrytého sprašového profilu – fixace, částečné zastřešení, popisy vrstev

2. otázka: Pro koho je areál určen?

 • pro obyvatele Předmostí (Přerova) všech věkových kategorií ke každodennímu užívání – polyfunkční park nejen pro zájemce o historii – NEZAPOMENOUT na NÁCTILETÉ
 • pro rodiny s dětmi – pro každého něco, ještě lépe nabídka společných aktivit „pro celou rodinu“
 • pro školní exkurze (ZŠ i SŠ i MŠ) – škola hrou
 • nabídka výukových programů
 • pro odbornou veřejnost – příjemné zpestření návštěvy muzea a terénní prezentace
 • pro individuální, rodinné i hromadné zájezdy turistů (vytvořit podmínky pro PARKOVÁNÍ, včetně autobusů; úschovna-stojany pro kola)
 • pro krátkodobou návštěvu i celodenní pobyt
 • požadavek z 12.12.07: Při dalším projednávání oslovit mládež (ZŠ, SŠ)! – stalo se prostřednictvím vedení škol – bez odezvy

3. otázka: Je navrhovaná lokalita vhodná a proč?

ANO, protože

 • místo a jeho okolí je světoznámým archeologickým nalezištěm
 • atraktivní, v místě ojedinělá enkláva přírodě blízké krajiny (porost, geomorfologie)
 • vede tudy trasa naučné vlastivědné stezky, blízkost Památníku lovců mamutů a školního muzea
 • příjemná docházková vzdálenost pro obyvatele Předmostí i pro místní školní mládež
 • dobrá dopravní dostupnost (nutno vytvořit parkovací podmínky)
 • blízkost budoucí dálnice (odpočivadlo s poutačem a pěší sestup do areálu, možnost rozvoje areálu na jinak obtížně využitelných pozemcích u dálnice)
 • záměr je v souladu s územním plánem a programem regenerace sídliště Předmostí

4. otázka: Jakou by měl mít areál rozlohu?

Na mapě zájmového území byla předběžně vyznačena plocha o celkové rozloze cca 6 ha a uvnitř ní, variantně, plocha cca 4 ha. Větší část pozemků je ve vlastnictví PMS Přerov a.s. (Pivovar). Z diskuze jednoznačně vyplynulo, má-li areál vyhovět představám uvedeným pod otázkami 1 až 3, je třeba využít maximální možnou plochu (pro srovnání současná rozloha parku Michalov je cca 19 ha)

5. otázka: Jak bude areál přístupný?

 • areál bude snadno dostupný pro pěší i ostatní návštěvníky (přiměřené možnosti pro parkování, včetně autobusů, úschovna kol)
 • areál bude přístupný denně po celý rok – dle počasí částečně omezený přístup (závisí i na množství „zastřešených aktivit“)
 • areál bude oplocený a uzamykatelný (v noci, případně z bezpečnostních důvodů bude uzavřený a hlídaný – obdobný režim jako v parku Michalov)
 • vstup bude v zásadě bezplatný (zpoplatněno může být použití některých zařízení či náčiní, služby, průvodce)
 • již na úrovni studie řešit i studii provozu a v rámci ní, co je vhodné zpoplatnit

6. otázka: Kdo a jak se bude podílet na vybudování areálu?

 • investorem a koordinátorem celého projektu bude statutární město Přerov. To také prověří veškeré možnosti a podmínky čerpání dotací ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu a fondů EU
 • úloha stávajících partnerů projektu – Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Základní škola J. A. Komenského v Přerově-Předmostí, Archeologický ústav AV ČR Brno, Občanské sdružení Predmostenzis, Město Ozimek (Polsko) – je vesměs neinvestičního charakteru
 • po zpracování konkrétní reálné vize, jak bude areál vypadat a co bude veřejnosti nabízet, osloví město další potencionální partnery (případně sponzory) projektu, zejména Olomoucký kraj, stávajícího vlastníka pozemků v areálu, subjekty působící na území města – účast dalších subjektů na projektu zůstává v tuto chvíli otevřená

7. otázka: Kdo a jak bude areál provozovat a spravovat?

 • areál není možné spravovat standardním způsobem jako běžné veřejné prostranství ve městě. Provoz si vyžádá stálou přítomnost správce a v době jeho uzavření ostrahu. Komplexní správu a provoz by měl zajišťovat tentýž subjekt, který bude spravovat Památník lovců mamutů a informační centrum
 • ve věci, KDO by měl správu zajišťovat (město prostřednictvím některé ze stávajících organizací / zvlášť k tomu zřízená organizace města / nová obecně prospěšná společnost / jiný partner projektu / jiný soukromý subjekt), konkrétní návrh zatím nepadl
 • součástí zadáni bude i požadavek na studii provozu, ze které vyplynou personální, organizační a další nároky – poté rozhodnout o budoucím provozovateli – důrazně se doporučuje před zahájením realizace a podáním žádostí o dotace

8. otázka: Jak se bude areál jmenovat?

Ponechat název „Mamutov“? Střetly se dva názory:

1. název „Mamutov“ použít pouze v případě, že areál bude čistě monotematicky zaměřen na období lovců mamutů. Jinak by byl tento název, zvláště pro nepřerováky, zavádějící.

2. název „Mamutov“ je krátký, výstižný, srozumitelný, jednoduchý bez diakritiky, dobře použitelný v elektronických i cizojazyčných textech, snadno zapamatovatelný, dobře graficky zpracovatelný, a vůbec nevadí, že vystihuje pouze dominantní náplň areálu. O ostatním se potencionální návštěvník dozví z propagačních materiálů, internetu ap.

K návrhu z 12.12.2007, že po zformulování vize, jak bude areál vypadat a co bude nabízet, bude tato veřejnosti představena a současně bude uspořádána veřejná anketa o návrhu názvu, obdržel odbor ŽP následující podněty:

 • dojde-li dnes ke shodě na dominantním zaměření areálu na období lovce mamutů a ke shodě na názvu Mamutov, veřejnou anketu neprovádět,
 • jak se bude areál jmenovat? – myslím, že areál Mamutov je název zcela výstižný a neměnila bych jej,
 • jak se bude areál jmenovat? – máme výborný název, současně jsou diskuse o názvu vždy velmi oblíbené a většinou nikam nevedou. Neotvírat, jen se tím ztratí čas.

Kromě toho obdržel pouhé 2 konkrétní návrhy:

 • Mamutov je příliš „provinční“, co třeba MAMUTLAND (nebo MAMMOTHLAND)?
 • Mamutov je prázdný pojem. Když tak Homo Predmostensis – Člověk Předmostský. Předložené komerční zjednodušování je odporné!

(Poznámka: I v odborné terminologii, vč. cizojazyčné, se používá pojem „mamutí fauna“ jako skupinové označení pro velké savce – vrstevníky mamuta)

Po diskusi o obou návrzích a smyslu veřejné ankety se drtivá většina přítomných shodla na tom, že „máme výborný název, současně jsou diskuse o názvu vždy velmi oblíbené a většinou nikam nevedou“, tedy veřejnou anketu neprovádět, nicméně ještě před zadáním studie budou vyzvány předmostské školy k uspořádání ankety mezi žáky. Pokud z této nevzejde nápaditější návrh, bude ponechán název Mamutov.

Na základě výsledků veřejného projednávání zpracovala zvláštní pracovní skupina Rady města Přerova následující vizi budoucího areálu Mamutov:

„Mamutov je turisticky atraktivní víceúčelové zařízení rozkládající se v okolí archeologické lokality Hradisko v Předmostí. Originálním způsobem návštěvníkům všech věkových kategorií celoročně umožňuje poznání místní historie (zejména období lovců mamutů), sportovní vyžití i pasivní odpočinek. Místním obyvatelům slouží jako netradiční městský park.

Zhruba šestihektarový areál v maximální míře využívá původní terén a porosty, citlivě doplněné přírodě blízkými parkovými úpravami. Provedení veškerých stavebních objektů a doplňků, mezi kterými nechybí modely pravěkých zvířat v životní velikosti, prehistorické obydlí, rozhledna, objekt pro výukové programy a zájmovou činnost, sportoviště pro malé i velké či zábavní atrakce pro celou rodinu, navozuje iluzi původní krajiny a připomíná způsob života pravěkého člověka.

Vstup do oploceného areálu je zdarma, pouze vybrané služby jsou zde poskytovány za úplatu. K dispozici je hygienické zařízení a občerstvení. V těsné blízkosti je dostatek parkovacích míst pro osobní automobily i autobusy. V nočních hodinách je areál uzavřen a střežen. Komplexní údržbu a provoz areálu zajišťuje správce Památníku lovců mamutů a infocentra. Zaměstnanec správcovské organizace je v areálu denně přítomen.“

V srpnu 2008 byla veřejnosti předložena k připomínkování Ideová studie areálu Mamutov, Přerov-Předmostí (Architektonická kancelář, Ing. arch. Pavel Šimeček, Brno), která řešila zejména ideové pojetí venkovní prezentace způsobu života pravěkého člověka. Po vyhodnocení veškerých připomínek a námětů předložila pracovní skupina radě města ke schválení podrobný návrh zadání urbanistické studie. Z oslovených projekčních firem byl vybrán ateliér Arch. Design, s.r.o., Brno. Veřejná prezentace proběhla 3. listopadu 2009 v Městském domě.

Předložené řešení předpokládalo výstavbu čtyř výrazných samostatných stavebních objektů – objektu správy a služeb, vzdělávacího obketu, muzejního objektu a rozhledny. Vhodnost navrhovaného architektonického řešení mělo prokázat detailně rozpracované libreto plánovaných expozic. Vzhledem k odbornému zaměření, dlouhodobým zkušenostem s archeologickým výzkumem Předmostí, znalostí lokality i projektu Předmostím až do pravěku a profesním kontaktům, požádalo město o vypracování libreta a scénáře expozic Muzeum Komenského v Přerově. Ke spolupráci Muzeum přizvalo scénografa Davida Baziku a architekta Jiřího Stejskalíka.

V září 2010 byl ideový záměr expozic zpracovatelem předložen městu současně s žádostí o možnost upuštění od striktního stavebního omezení zpracovanou urbanisticko-architektonickou studií. I přes pozitivní ohlas ideového záměru libreta nepřijala tehdejší rada usnesení umožňující přepracování urbanistické studie ateliéru Arch. Design, a tak bylo libreto zpracováno bez řešení urbanisticko-architektonických úprav. Na jaře 2011 radní rozhodli, aby zpracovatelé libreta pokračovali v intencích prezentovaného záměru zpracováním podrobné dokumentace expozic včetně urbanisticko-architektonického řešení a vyčíslení finančních nákladů na realizaci. Na zásadním přepracování tohoto řešení se kromě výše uvedených podíleli projektanti, archeologové, zahradní architekti, výtvarníci i odborníci na zoologii, paleobotaniku, geologii a audiovizuální techniku. Výsledkem je ambiciózní a ojedinělý návrh tematického parku, kterému dali autoři nový název „Svět lovců mamutů“. 

V současné době jsou připraveny podklady pro územní rozhodnutí, a stále se hledá vhodný dotační titul na pokrytí finančních nákladů souvisejících s realizací celého projektu.

Pavel Juliš – Předmostím až do Pravěku – víceúčelový areál „Mamutov“, text příspěvku do sborníku Historický Přerov I

 

Zdroj: www.prerov.eu

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..